Podnośniki sufitowe. Windy sufitowe. Montaż. Serwis.

Nasz numer kontaktowy

(+48) 695 030 624

Godziny pracy

Pon - Ndz 07:00 - 21:00

Masz pytania?

biuro@lifts4u.pl

Dofinansowania realizowane z PFRON-u

Dziś chcemy powiedzieć Wam więcej odnośnie możliwości finansowania podnośników sufitowych oferowanych przez naszą firmę.

Możliwości jest kilka. Pierwszym i najważniejszym z nich jest PEFRO-n

Jakie dokumenty złożyć? Jakie są terminy realizacji? W jakiej wysokości Twoja inwestycja może być dofinansowana?  Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź poniżej.

 

Dziś chcemy powiedzieć Wam więcej odnośnie możliwości finansowania podnośników sufitowych oferowanych przez naszą firmę.

Możliwości jest kilka. Pierwszym i najważniejszym z nich jest PEFRO-n

Jakie dokumenty złożyć? Jakie są terminy realizacji? W jakiej wysokości Twoja inwestycja może być dofinansowana?  Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź poniżej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

O  pomoc i dofinansowanie z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może ubiegać się każda osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności (ważne co najmniej 3 miesiące) oraz stałe zameldowanie w lokalu bądź, też posiada zgodę właściciela budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier, Jego zakres jest bardzo szeroki: od różnego typu prac budowlanych, remontów do oferowanych przez nas podnośników czy urządzeń dźwigowych  takich jak platformy przyschodowe, krzesła schodowe, windy małe i duże, podnośniki sufitowe.

Co należy złożyć ?

Aby uzyskać takie dofinansowanie, należy złożyć wniosek (przykład znajdziesz poniżej) wraz z pełną dokumentacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zlokalizowanym odpowiednio dla Twojego miejsca zameldowania.

Dokumentacja ta winna zawierać m.innymi.:

        Kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,

        Kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,

        Oświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,

        Kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – dotyczy opiekunów prawnych,

        Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,

        Udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),

        Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

        Kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierana,

        Kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują,

        Dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.

            Gdy w złożonej dokumentacji występują braki, Komisja ma obowiązek poinformować składającego do 10 dni, a wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia tego braku w ciągu 30 dni.

Terminy składania wniosków:

                      Jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 stycznia do 31 maja – dofinansowanie zostanie przyznane do 30 czerwca

                      Jeżeli wniosek został złożony w przedziale od 1 czerwca do 31 sierpnia – dofinansowanie zostanie przyznane do 30 września

                      Natomiast wnioski złożone po 1 września rozpatrywane są do 14 września, jednak tylko do momentu rozdysponowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel – dlatego największe szanse na dofinansowanie mają osoby, które złożyły wniosek na początku roku.

                      W przypadku, gdy przy realizacji projektu zabraknie środków, osoba może złożyć wniosek ponownie; takie wnioski rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

Kryteria rozpatrywania wniosków?

Podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przy likwidowaniu barier architektonicznych brane pod uwagę są następujące kryteria:

                      Całkowity koszt sprzętu (przebudowy)

                      Sytuacja osoby niepełnosprawnej – warunki życiowe, stopień i rodzaj niepełnosprawności, sytuacja zawodowa (osoby, które są aktywne zawodowo lub uczęszczają do szkoły mają większe szanse na uzyskanie funduszy)

                      Czy osoba korzystała wcześniej z dofinansowań

                      Opinia lekarska

                      Wywiad w miejscu zamieszkana osoby niepełnosprawnej

                      Ilość osób niepełnosprawnych (gdy z dofinansowania skorzysta więcej niż jena osoba, punktacja się sumuje)

Wysokość przyznawanych środków uzależniona jest od miejsca. Każdy MOPS ustala indywidualnie wartość dofinansowania.

Proces rozpatrywania wniosków.

Kiedy wniosek zawiera wszelką dokumentację, Komisja udaje się na wizję lokalną w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku. Ocena dokonywana jest w skali punktowej – na podstawie podanych kryteriów Wnioski z najwyższą liczbą punków finansowane są w pierwszej kolejności. Podanie jakichkolwiek nieprawdziwych danych przez Wnioskodawcę, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

Przekazanie funduszy.

Podstawą do wypłacenia środków finansowych na likwidację bariery architektonicznej jest umowa zawarta pomiędzy osobą niepełnosprawną a Pełnomocnikiem PFRON. Roboty budowlane i inne mogą zostać powierzone firmom budowlanym, które udzielą gwarancji na wykonane prace; natomiast zakres rzeczowy finansowy prac zostaje wcześniej ustalony i zweryfikowany przez Pełnomocnika Funduszu

Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów:

            1          Faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia,

            2          Podstawy ustalenia kosztu robót w formie kosztorysu powykonawczego lub umowy ryczałtowej (z tabela ryczałtowa), akceptowanej przez inspektora nadzoru lub Wnioskodawcę,

            3          Protokołu końcowego odbioru robót, określającego koszt i zakres wykonywanych robót podpisanego przez inspektora nadzoru (jeżeli jego powołanie wynikało z treści pozwolenia na budowę) oraz Wnioskodawcę,

            4          Dowodu uiszczenia udziału własnego,

            5          Rozliczenia zużycia materiałów wg pozycji kosztorysu, w przypadku rozliczenia rachunkami zakupu materiałów.

                      Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracownika ds. budownictwa starostwa powiatowego, pod względem zgodności z wnioskiem oraz umową i zatwierdzonym kosztorysem.

                      Środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Gdzie jeszcze szukać środków na wkład własny?

Weź również pod uwagę, że Urzędy Miasta czy Urzędy Gminy także posiadają środki na pomoc dla osób niepełnosprawnych, w związku z tym i tam można się zwrócić o pomoc.

Więcej o  możesz dowiedzieć się tutaj.

Redaktor

About Redaktor

No Comments

Dodaj komentarz